Energetický průkaz budovy – PENB

mediálně známější jako

Energetický štítek budovy

V následujícím krátkém textu se pokusím vysvětlit co to vlastně ten průkaz energetické náročnosti budov je , proč, kdo a kdy jej musí zpracovat. V povědomí laické veřejnosti je znám spíše jako energetický štítek budovy či pouze jako štítek budovy.
Nejprve vyjděme ze zákona 406 o hospodaření s energií ze dne 25.října 2000.
§ 6a uvádí:
1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis., a dále splnění požadavků stanovenými příslušnými harmonizovanými českými technickými normami.
2) Slnění požadavků podle odstavce 1 dokládá stavebník, vlastník nebo společenství vlastníků průkazem energetické náročnosti budov, který musí být přiložen při prokazování obecných technických požadavků na výstavbu.

Od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb která mimo jiné definuje v kterých případech musí být  zpracován PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV – PENB:

Kdy musí být Průkaz zpracován?

a) při výstavbě nových budov
b) při větších změnách dokončených budov. Větší změnou dokončené budovy je taková změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy, kde součet spotřeb energií je vyšší než 25% celkové spotřeby energie.
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy dle tohoto zákona.

Platnost průkazu je 10 let.

Co vlastně můžeme z tohoto Průkazu energetické náročnosti budov – PENB zjistit?

Obsah průkazu je dán Vyhláškou 148/2007 Sb o energetické náročnosti budov ze dne 18 června 2007. Zjednodušeně řečeno průkaz vyjadřuje celkovou roční energetickou náročnost budovy. (bilančního hodnocení budovy) a to za předpokladu standartizovaného úžívání budovy. Tedy potřebu energie budovy na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, větrání a osvětlení .Průkaz se skládá z protokolu a grafického znázornění. (viz níže)
PENB1PENB2

Co potřebuji ke zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy – PENB

Projektovou dokumentaci obsahující typické půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, situaci s orientací a umístěním budovy, identifikační údaje objednatele, informace o otopném systému (druh paliva, výkon a typ zdroje, způsob ohřevu teplé vody, způsob větrání a typ použité technologie).

Jaká je doba zpracování PENB?

Obvyklá doba zpracování je do 7 dnů. V případě vaší potřeby na včasnější termín dodání je možné domluva

Jaký je rozsah působnosti vaší firmy?

Průkazy zpracováváme po celé České republice. Zašlete nám podklady buď elektroicky nebo poštou a my vám zpětně zašleme na dobírku zpracovaný průkaz ve 3 vyhotoveních. Cena dobírky je 200,-Kč

Jaká je cena za zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy – PENB?

Níže uvádím závazné ceny pro nejobvyklejší případy rodinných domů.

– jednoduchá jednopodlažní stavba RD obdelníkového půdorysu do 100m2 …. 2.000,-Kč
– jednoduchá jednopodlažní stavba RD obdelníkového půdorysu do 200m2 … 3.200,-Kč

– RD do dvou podlaží do 100m2 ……………………………………………………….. 3.000,-Kč
– RD do dvou podlaží do 200m2 ………………………………………………………. 3.700,-Kč

– v ostatních případech ( byty, bytové domy, obchody, školy a ostatní objekty) zašleme kalkulaci po zaslání vaší poptávky.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí za předpokladu požadavku na dodání Průkazu energetické náročnosti budovy do 7 pracovních dní a dodání kompletní projektové dokumentace s potřebnými parametry pro výpočet. Lhůta 7 pracovních dní začíná běžet až po doručení kompletních podkladů. V případě ,že nemáte potřebné podklady je nutná návštěva našeho technika na místě samém pro získání potřebných podkladů, nejlépe zavolejte a najdeme vzájemně uspokojivé řešení . Cena návštěny technika je odvislá od místa a rozsahu nemovitosti. ( cena dle dohody a orientačně se pohybuje cca 1.000 – 2.000,-Kč v závislosti na dopravní vzdálenosti).

Další podrobnější informace naleznete v článku Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB