Stavební dozor

Co můžete od výkonu stavebního dozoru očekávat ?

 • Kontrolu kvality prováděné práce, její soulad s projektovou dokumentací , příslušnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích a souvisejících předpisů,  technickými  normami a standarty, technologickými postupy platných nebo doporučených v ČR týkající se provádění staveb.
 • Organizování kontrolních dní na stavbě.
 • Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, neprodleně provede záznam do stavebního deníku a požaduje  odstranění těchto nesrovnalostí
 • Projednává změny a dodatky projektu a smlouvy.
 • Kontroluje ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky kontrol do stavebního deníku.
 • Sleduje vedení stavebního deníku
 • Kontroluje věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňování podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a provedenými pracemi na staveništi.
 • Spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby a pro odevzdání a převzetí  stavby nebo její části .
 • Kontroluje doklady, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí stavby
 • Kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • Zjišťuje vady v průběhu výstavby a projednává s dodavateli jejich odstranění
 • Připravuje podklady pro kolaudaci stavby popřípadě zastupuje objednatele při kolaudačním řízení

Reference

BYTOVÉ DOMY DŘEVOSTAVBY OBCHODNÍ STAVBY PASIVNÍ DOMY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZAJÍMAVOSTI

Zobrazit stránku »

Proč stavební dozor

Cílem každého stavebníka je postavit stavbu za nejnižší náklady, co nejrychleji a v nejvyšší kvalitě. Jak tedy začít?
Nejprve si stanovím investiční záměr, ano chci stavět a chci zhruba toto. Vyberu si projektanta (nebo architekta) na vypracování projektové dokumentace, vyřídím stavební povolení, provedu výběrové řízení na stavební firmu, sepíši smlouvu, kde stanovím přesnou cenu, termín, rozsah …

Zobrazit stránku »