Ing.Martin Škornička váš průvodce na cestě za vašimi sny

BOZP

Odpovědnost a pravomoci na úseku BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s plánem BOZP.
Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících.
Koordinátor při realizaci stavby, dle zákona č. 309/2006 Sb., je na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor“).

Všechny osoby na staveništi, jsou povinny:

•    Řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení
•    Účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány
•    Účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány
•    Spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP

 

Povinnosti zadavatele stavebních prací

1)    Budou-li ne staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.
2)    Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.
3)    Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.
4)    V případech, kdy při realizaci stavby:
a)    celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
b)    celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen doručit Oznámení o zahájení prací (dále jen „oznámení“), jehož náležitosti stanoví příloha č. 4 NV č. 591/2006 Sb., oblastnímu inspektorátu práce (OIP), nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.
5)    Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.
6)    Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umísťované na staveništi nebo na stavbě.

Zajištění BOZP na staveništi

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a na technických zařízeních, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřovat jejich znalosti.
Každý zhotovitel musí informovat zhotovitele stavby i koordinátora BOZP o všech okolnostech znemožňujících dodržení plánu.

Každý zhotovitel je mimo jiné povinen dle §16 písm. a) zákona 309/2006 Sb. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Koordinátor BOZP

poté informuje dotčené zhotovitele stavby, podle §18 zákona 309/2006 Sb., o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. Rovněž seznámí dotčené zhotovitele s plánem BOZP. Všichni zhotovitelé poté seznámí všechny své pracovníky s těmito riziky a s plánem BOZP.
Porušení §16 zákona 309/2006 Sb. ze strany zhotovitele stavby, je považováno za hrubé porušení na úseku BOZP na stavbě a za nedostatečné poskytnutí součinnosti a podkladů koordinátorovi BOZP.
Povinnosti kladené na odpovědné osoby, vedoucí zaměstnance stavby (stavbyvedoucí, mistři)
a)    Seznámit všechny pracovníky a osoby, které se s jeho vědomím vyskytují na staveništi s plánem BOZP.
b)    Prokazatelně seznámit všechny pracovníky a osoby s riziky na pracovišti, technickými nebo pracovními postupy.
c)    Vybavit všechny pracovníky a osoby potřebnými OOPP před nástupem na stavbu.
d)    Spolupracovat s koordinátorem BOZP při zajištění BOZP na staveništi, poskytnout mu součinnost (plnit jeho doporučení).
e)    Oznamovat koordinátorovi BOZP pracovní úraz a každou mimořádnou událost.
f)    Vést evidenci pracovníků a osob od jejich nástupu na staveniště až po opuštění staveniště.
g)    Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, mimořádné události, při hrozícím vzniku pracovního úrazu do doby, než bude nebezpečí odstraněno.
h)    Zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji, pomůckami.
i)    Kontrolovat dodržení BOZP na staveništi.
j)    Plnit všechny požadavky a nařízení stanovené právními nebo ostatními předpisy (kontrola pažení, kontrolu zábran, zábradlí, kontrola požadavků bezpečnosti práce při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, atd.).
Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce
a)    Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit – informovat o nich neodkladně nadřízeného.
b)    Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
c)    Dodržovat protipožární opatření (při svařování, při práci s otevřeným ohněm nebo tam, kde dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti dostatečný počet hasících přístrojů).
d)    Neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač, aj.).
e)    Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.
f)    Každý úraz si dát řádně ošetřit, ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a zaevidovat ho.
g)    Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o BOZP a předepsané pracovní postupy.
h)    Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.
i)    Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k náhodnému pádu předmětů.
j)    Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků.
k)    Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující bezpečnostní vzdálenosti.
l)    Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.
m)    Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musí být toto zařízení odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.
n)    Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zařízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození.