Ing.Martin Škornička váš průvodce na cestě za vašimi sny

Stavební dozor

Co můžete od výkonu stavebního dozoru očekávat ?

 • Kontrolu kvality prováděné práce, její soulad s projektovou dokumentací , příslušnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích a souvisejících předpisů,  technickými  normami a standarty, technologickými postupy platných nebo doporučených v ČR týkající se provádění staveb.
 • Organizování kontrolních dní na stavbě.
 • Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, neprodleně provede záznam do stavebního deníku a požaduje  odstranění těchto nesrovnalostí
 • Projednává změny a dodatky projektu a smlouvy.
 • Kontroluje ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky kontrol do stavebního deníku.
 • Sleduje vedení stavebního deníku
 • Kontroluje věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňování podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a provedenými pracemi na staveništi.
 • Spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby a pro odevzdání a převzetí  stavby nebo její části .
 • Kontroluje doklady, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí stavby
 • Kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • Zjišťuje vady v průběhu výstavby a projednává s dodavateli jejich odstranění
 • Připravuje podklady pro kolaudaci stavby popřípadě zastupuje objednatele při kolaudačním řízení