Ing.Martin Škornička váš průvodce na cestě za vašimi sny

Působnost koordinátora BOZP

Působnost koordinátora BOZP během realizace stavby
1)    Koordinátor koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při příjímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání.
2)    Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
Na kontrolním dnu koordinátor:
•    Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
•    Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací a navrhuje k nim preventivní opatření
•    Prokazatelně seznamuje se zjištěnými nedostatky a navrhovanými opatřeními ze uplynulé období
•    Koordinátor vyhotovuje písemné záznamy o projednávaných záležitostech v rámci kontrolních dnů, tzv. Zápis z kontrolního dne
3)    Koordinátor provádí pravidelné kontroly staveniště, v rámci kterých sleduje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, zda jsou prováděné práce na staveništi v souladu s požadavky na BOZP v rámci Plánu BOZP.
4)    Koordinátor provádí o zjištěných závadách zápisy do Stavebního deníku. Dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
5)    Koordinátor vede o veškeré své činnosti a zjištěných skutečnostech písemné záznamy – deník koordinátora.
6)    V případě, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu  odstraněny vyhotovuje koordinátor písemnou urgenci realizace nápravného opatření – urgentní list koordinátora. V tomto záznamu po dohodě s příslušnou odpovědnou osobou stanoví II. termín realizace nápravného opatření, avšak bude již neprodleně informovat investora o nesplnění opatření.
7)    Koordinátor spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s fyzickou osobou provádějící technický dozor investora.
8)    Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem.
9)    Veškeré záznamy dokumentující činnost koordinátora uvedené v předcházejících odstavcích jsou rovněž závazné:
•    Deník koordinátora
•    Urgentní list koordinátora
•    Zápis z kontrolního dne