Ing.Martin Škornička váš průvodce na cestě za vašimi sny

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy – zkráceně PENB

Na podzim loňského roku byla schválena novella zákona 406/2000 Sb o hospodaření s energíí , která vyšla ve sbírce zákonů č. 318/2012.
Možná jste mnozí zaznamenali složitý proces schvalování i bouřlivou diskusi v médiích a to včetně vrácení tohoto zákona zpět zákonodárcům od prezidenta republiky Václava Klause načež nakonec v září loňského roku došlo k jeho schválení a uvedení ve sbírce zákonů.
V tomto článku se budu zaobírat pouze částí zákona týkající se Průkazů energetické náročnosti budovy často chybně uváděných v médiích jako energetický štítek budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB není nový pojmem . Objevil se již v původním zákoně 406/2000 Sb a určoval povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti v případech :
a) Při výstavbě nových budov
b) Při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
c) Při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b)

V současné době ( leden 2013) se nacházíme v přechodném období kdy sice máme platnou novelu energetického zákona ( platnou od 1.1.2013) nicméně navazující vyhlášky , které bezprostředně stanovují metodiku výpočtu a další náležitosti nejsou ještě schváleny a tudíž platné.
jedná se zejména o :
a) Nová vyhláška o energetické náročnosti budov – měla by být k dispozici od 1.4.2013
b) Nová vyhláška o energetických specialistech a osobách_ oprávněných provádět instalaci zařízení vyrábějící energii z OZE – měla by být předána v lednu 2013 k projednání ve vládě.

Nové připravované vyhlášky změní výrazně metodiku výpočtu a tím i posouzení nemovitostí a to jak principiálně ( bude posouzeno podle referenční budovy) , tak i co se týče kvantity výstupních hodnot .

Pojďme se nyní podrobně podívat na znění novely zákona 406/2000 Sb ve znění Sb. č. 318/2012 část Průkazy energetické náročnosti budovy – PENB.

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen:
a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti PENB(dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu PENBu budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

c) zajistit zpracování průkazu PENB pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy
1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,

d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) zajistit zpracování průkazu
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy 
nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

(3) Vlastník jednotky je povinen
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu 
kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději 
při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

(4) Průkaz PENB platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí

a) být zpracován pouze
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie,pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a te- pelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Leave a comment